ای پی ثابت امارات: راه حلی برای ترید، بازی و کار در دنیای تحریم